o muzeum.jpg
MZDyjpg.jpg
Wyszukiwarka
Lipiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
26 27 28 29 30 31 1
fzd.jpg
staryrypin.jpg
straty_banner.jpg
pth.jpg
logo mkidnjpg.jpg
grafika
Regulamin

 

 

 

 

 

 

Regulamin Biblioteki Muzealnej przy Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Muzealna przy Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w dalszym ciągu zwana „biblioteką” udostępnia swoje zbiory:
-prezencyjnie - w czytelni
- na zewnątrz – w wypożyczalni

§ 2

Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać:
- uczniowie i studenci uczelni wyższych,
-  osoby pełnoletnie zgodnie z przepisami korzystania w czytelni,
-  biblioteki i instytucje.

§ 3

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne

§ 4

Osoba korzystająca z biblioteki obowiązana jest szczegółowo zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go.


 § 5

Korzystający z biblioteki obowiązani są ściśle stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 6

Czytelnicy nie stosujący się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawieni prawa korzystania ze zbiorów biblioteki.

§ 7

Na terenie biblioteki nie wolno spożywać posiłków, palić tytoniu, korzystać z telefonów komórkowych.

 

§ 8

Godziny otwarcia czytelni, wypożyczalni i wypożyczalni międzybibliotecznej określa odrębne ogłoszenie.


Przepisy dla korzystających z wypożyczalni

§ 9

Korzystający z biblioteki wypożyczają dzieła wyłącznie do własnego użytku i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest wypożyczanie dla osób trzecich oraz odstępowanie wypożyczonych materiałów.

§ 10

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.
W celu otrzymania karty bibliotecznej należy przedłożyć:
- dowód osobisty
- oraz:
- uczniowie – ważną legitymację szkolną
- studenci wyższych uczelni - indeks, lub legitymację   studencką,
2. O zmianie adresu lub nazwiska należy niezwłocznie powiadomić pracownika wypożyczalni.

§ 11

Na zewnątrz nie wypożycza się:
- księgozbioru podręcznego,
- dokumentów i archiwaliów,
- czasopism,
- prac dyplomowych i magisterskich,
- wydawnictw encyklopedycznych, leksykonów, słowników, informatorów itp.
- dzieł rzadkich i kosztownych, 
- wydawnictw wymagających konserwacji,
- zbiorów zastrzeżonych przez bibliotekę.

§ 12

Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne tylko osobiście.

§ 13

Łączna ilość dzieł wypożyczonych do domu nie może przekraczać 5 pozycji:


§ 14

Dzieła wypożycza się na okres 30 dni.

§ 15

Po otrzymaniu zamówionej pozycji czytelnik powinien niezwłocznie sprawdzić, czy nie zawiera ona uszkodzeń (podkreśleń, plam, brakujących względnie luźnych kart itp.), a w przypadku ich stwierdzenia zgłosić o tym pracownikowi wypożyczalni, aby uniknąć odpowiedzialności.
Jeżeli zastrzeżenie nie zostało zgłoszone, wypożyczający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia.

§ 16

1. Niedopuszczalne jest niszczenie wypożyczonych materiałów przez podkreślanie, notowanie uwag oraz zaginanie kart.
2. Luźne tablice w teczkach należy przed zwróceniem ułożyć we właściwym porządku


§ 17

1. W razie uszkodzenia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest pokryć straty w wysokości ustalonej przez bibliotekę.
2. W razie zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik obowiązany jest:
- dostarczyć identyczne dzieło,
- dostarczyć inne wydanie zagubionego dzieła zaakceptowane przez pracownika wypożyczalni,
- dostarczyć inne dzieło zaakceptowane przez pracownika wypożyczalni

§ 18

1. Należy ściśle przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych książek.
2. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, o ile dzieło nie zostało zamówione przez innego czytelnika. Celem uzyskania prolongaty należy zgłosić się do wypożyczalni z książkami przed upływem terminu zwrotu.
3. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na poczytność lub wzmożone zapotrzebowanie na dzieło, biblioteka ustala wcześniejszy termin zwrotu.

§ 19


1. Jeżeli wypożyczone dzieło nie zostało zwrócone w przepisowym terminie, wypożyczający otrzymuje upomnienie oraz zostaje pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. W razie dalszej zwłoki sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

 
§ 20

Jeżeli wypożyczający lub ktoś z jego otoczenia zachoruje na chorobę zakaźną, należy o tym powiadomić bibliotekę w celu poddania zwróconych materiałów dezynfekcji.


Przepisy dla korzystających z czytelni

§ 21

Zbiory czytelniane są ogólnodostępne.
Ze zbiorów czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu

§ 22


Czytelnicy zobowiązani są do:
a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, parasoli,
b) zapoznania się z Regulaminem czytelni,
c) wpisania się czytelnie do księgi odwiedzin,
d) zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów     oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni
e) zachowania ciszy,
f) przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków    w pomieszczeniach bibliotecznych


§ 23

Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność biblioteki poza czytelnię, bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

§ 24

1. W czytelni obowiązuje cisza.
2. Czytelnika zakłócającego spokój rozmową lub nieodpowiednim zachowaniem dyżurujący ma prawo po dwukrotnym upomnieniu wezwać do opuszczenia czytelni.

§ 25

W uzasadnionych przypadkach wypożycza się poza czytelnię cenne zbiory w celu sporządzenia odbitki kserograficznej, mikrofilmu lub fotokopii za pisemną zgodą Dyrektora Muzeum.

§ 26


Wykorzystując w pracach naukowych archiwalne materiały udostępnione w Bibliotece Muzealnej czytelnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o akcentowaniu w pracy źródła pozyskania – Zbiory  Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

 


R E G U L A M I N 
Biblioteki Muzealnej przy Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie


I. Postanowienia ogólne

 


Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku  o Muzeach /Dz. U. Nr 5 poz.24 z dnia 20 stycznia 1997 roku z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku z póź. zm/, statutu muzeum Uchwała Rady Miasta Nr XIII/156/07 z dnia 16.11.2007 roku, oraz Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin Biblioteki Muzealnej jest  wewnętrznym aktem normatywnym w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
2. Regulamin ustala wewnętrzną organizację  oraz zadania biblioteki.

§ 3

Biblioteka Muzealna pełni funkcję biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej, o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.

§ 4

Pracami Biblioteki Muzealnej kieruje i ponosi odpowiedzialność materialną pracownik muzeum odpowiedzialny za bibliotekę.

§ 5

 

Do zadań Biblioteki Muzealnej należy:
1. Organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Muzeum poprzez odpowiednie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury naukowej i dydaktycznej oraz działalność informacyjną, umożliwiającą jak najszersze wykorzystanie księgozbioru biblioteki.
2. Przysposobienie czytelników do umiejętności korzystania ze zbiorów i pomocy naukowych, niezbędnej do rozwijania samodzielnej pracy naukowej.

3. Współpraca z innymi bibliotekami  w  zakresie  wymiany  wydawnictw i źródeł informacji

 


II. Szczegółowe zadania Biblioteki

§ 7


Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów

Biblioteka gromadzi zbiory z  zakupu, z  darów instytucji i osób prywatnych oraz z prenumeraty.
1. Polityka gromadzenia zbiorów powinna być zgodna z potrzebami dydaktycznymi, naukowymi, oraz profilem muzeum

Biblioteka dokonuje zakupów za zgodą Dyrektora Muzeum ze środków finansowych muzeum następujących  wydawnictw:
a) Wydawnictwa regionalne z zakresu historii, turystyki, geografii, przyrody,
b) Wydawnictwa z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa
c) Wydawnictwa z zakresu historii Polski i Powszechnej
d) Leksykony, atlasy, mapy, słowniki, herbarze, informatory, katalogi wystaw, podręczniki szkolne do historii, wiedzy o społeczeństwie i inne.

§ 8

Konserwacja zbiorów

 Biblioteka Muzealna za zgodą Dyrektora Muzeum zleca prace introligatorskie i konserwatorskie księgozbioru w zależności od przydzielanych środków finansowych. Szczególnej  ochronie podlegają zbiory cenne i  pozycje jednoegzemplarzowe.

§ 9

Zabezpieczenie zbiorów

Biblioteka Muzealna dba o należyte zabezpieczenie zbiorów:
- przed kradzieżą,
- przed destrukcyjnym działaniem:
- czynników atmosferycznych (kurz, pył, wilgoć, temperatura itp.)
- energią promieniowania,
- czynnikami biologicznymi
- przed czynnikami katastrofalnymi (pożar, powódź).

§ 10

Ewidencja i kontrola zbiorów

Prowadzenie ewidencji sumarycznej i szczegółowej wpływów oraz ewidencji sumarycznej i szczegółowej ubytków.

- Inwentaryzacja zbiorów (skontrum) przeprowadzana przez komisję kontroli zbiorów
- opracowywanie alfabetyczne i rzeczowe nowych nabytków

§ 11

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka Muzealna udostępnia zbiory własne na podstawie odrębnego Regulaminu Korzystania z Biblioteki


§ 12


Działalność informacyjna

Biblioteka   prowadzi   działalność   informacyjną    .
Biblioteka prowadzi katalogi tradycyjne alfabetyczne i rzeczowe odzwierciedlające zasoby zbiorów bibliotecznych

III. Postanowienia końcowe

§ 13

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r.
2. Zmiany niniejszego regulaminu będą dokonywane w trybie odrębnych zarządzeń wewnętrznych dyrektora muzeum

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się