grafika
Wczesnośredniowieczny Rypin - Mkidn

Zadanie pt. "Stary Rypin. Wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy” otrzymało dofinansowanie w ramach pierwszego naboru do programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem studiów, analiz i publikacji będzie zespół osadniczy w "Starym" Rypinie (Starorypin Prywatny, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 38- 51, stan. 1, 3, 4, 6, 7).

W świetle nieopublikowanych dotychczas monograficznie wyników prowadzonych badań „Stary” Rypin w okresie wczesnego średniowiecza jawi się jako multifunkcyjny ośrodek dużej rangi, będący centrum życia społeczno-publicznego. Kompleks stanowisk archeologicznych w "Starym" Rypinie, dziś Starorypinie Prywatnym: relikty grodziska wczesnośredniowiecznego (stan. 1), osada podgrodowa wczesnośredniowieczna (stan. 3), cmentarzysko wczesnośredniowieczne (stan. 6 i 7), osada wczesnośredniowieczna (stan. 4) stanowią jeden z bardziej interesujących wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych nie tylko mezoregionie chełmińsko-dobrzyńskim, a także w skali całego kraju.

Planowane analizy i opracowania pozwolą na zdobycie możliwie najpełniejszej wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania tego założenia, zwłaszcza w zakresie organizacji przestrzennej i struktury zespołu, chronologii, a także życia codziennego jego mieszkańców. Szeroki wachlarz zastosowanych metod, odpowiednio dobranych do każdego stanowiska umożliwi kompleksowe i wieloaspektowe opracowanie tego niezwykłego zespołu osadniczego.

Wyniki badań archeologicznych i analiz specjalistycznych nie tylko zostaną zawarte w planowanej monografii, a także zaprezentowane na konferencji naukowej podsumowującej projekt oraz podczas innych spotkań naukowych i popularnonaukowych już po zakończeniu zadania. Istotnym efektem działań będzie dodatkowo upowszechnienie wśród mieszkańców regionu, a także w środowisku naukowym i konserwatorskim wyników przeprowadzonych dotychczas badań "Starego" Rypina - wczesnośredniowiecznej perły międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy, co pozwoli na wykorzystanie ich do świadomej i zrównoważonej ochrony dziedzictwa archeologicznego. Równolegle, działania te w założeniu będą rozwijać świadomość społeczną, mając na uwadze wartości dziedzictwa archeologicznego, jak i potrzebę jego trwałego zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zadanie będzie realizowane w trybie 2 – letnim. Do jego realizacji zaproszeni zostali wybitni specjaliści różnych dziedzin z całego kraju.

 

Badania grodziska w latach 60. XX wieku

Badania grodziska w latach 60. XX wieku

Opr. M. Bogacki

Opr. M. Bogacki

Opr. W. Małkowski

Opr. W. Małkowski

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się