o muzeum.jpg
MZDyjpg.jpg
Wyszukiwarka
Lipiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
26 27 28 29 30 31 1
fzd.jpg
staryrypin.jpg
straty_banner.jpg
pth.jpg
logo mkidnjpg.jpg
Dostępność

Deklaracja Dostępności Storny Internetowej www.muzeum.rypin.eu

 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

 

Data publikacji strony internetowej:1.03.2021

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

 

    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

 

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

 

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 

    przejdź do głównego menu

    przejdź do treści

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Żebrowski. Kontakt: . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie  jest Andrzej Szalkowski, , tel.54 280 2514. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W Urzędzie Miasta Rypin został powołany Koordynator ds. dostępności, kontakt: Marcin Kowalczyk, tel. 54 280 96 22, fax. 54 280 96 59, adres e-mail:

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

--

Aplikacje mobilne

 

Muzeum oferuje aplikację mobilną: Rypin na ścieżkach do niepodległości. Aplikację można pobrać ze strony: google play. Aplikacja jest nieodpłatnie dystrybuowana na telefony z systemem operacyjnym Android. Aplikacja głosowo prowadzi użytkownika po punktach historycznych w mieście. Trasa związana jest z miejscami i postaciami wpisującymi się w nurt walk narodowowyzwoleńczych. Wszystkie miejsca , plansze dostępne są z poziomu chodnika, a treści są wyświetlane na ekranie telefonu.

 

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, mieści się w tak zwanym Domu Kaźni

 przy ulicy Warszawskiej 20, 87-500 Rypin

 

e-mail: , tel. 54280 2514

 

Otoczenie i wejście do budynku

Wejście do siedziby Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie tzw. Domu Kaźni (siedziby Muzeum) znajduje się od ulicy Warszawskiej. Prowadzą do niego schody, trzy stopnie. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu – znajdują się kasa biletowa oraz szatnia. Drugie wejście do Muzeum, od dziedzińca za muzeum, jest zamknięte na co dzień, wykorzystuje się je tylko okazjonalnie, np. podczas załadunku/rozładunku, a także posiada ono podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są otwierane po zasygnalizowaniu obsłudze.

 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Muzeum jest parking w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic /Warszawskiej, Nowy Rynek i PCK/ z wyodrębnionymi nieodpłatnymi miejscami do parkowania, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Toalety

Toalety dla gości umieszczone są na każdym z pięter muzeum /parter, pierwsze piętro, drugie piętro/. Toaleta na parterze jest specjalnie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Posiada szerokie drzwi, poręcze ułatwiające wstawanie/siadanie przy sedesie.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo do przemieszczania się pomiędzy piętrami jest schodołaz C-MAX. Fotel automatycznie przewożący osoby niepełnosprawne ruchowo obsługiwany przez pracowników muzeum. Dopuszczalna masa osoby przewożonej nie może przekroczyć 125 kg. Ponadto dostępne są wystawy stałe „Piwnice Domu Kaźni”, zlokalizowana na poziomie niskiego parteru w budynku, „Badania archeologiczne na ziemi dobrzyńskiej” – wystawa zlokalizowana na parterze, „Z terenu do muzeum – wystawa etnograficzna”, zlokalizowana na parterze budynku, „Szkolnictwo na ziemi dobrzyńskiej od połowy XIX wieku do lat 70-tych wieku XX” – zlokalizowana na pierwszym piętrze w budynku, dostępna na osób niepełnosprawnych ruchowo za pomocą transportera schodowego Schodołaz C-MAX.

 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, jednakże pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania na taką pomoc minimum na trzy dni robocze przed wizyta w muzeum. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

 

Udogodnienia dla osób starszych

W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach na wszystkich piętrach, ustawiono elementy aranżacji wystawy /ławki szkolne na wystawie szkolnej, ława drewniana jako element wyposażenia Sali archeologicznej, czy ławy na wystawie etnograficznej/ służące do odpoczynku osobom starszym.

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze wolno wchodzić z wózkami, z nosidłami na stelażach metalowych. Brak toalety z przewijakiem. Wystawa etnograficzna, szkolna i archeologiczna zawierają natomiast elementy, repliki i imitacje, udostępniane dzieciom do zabawy.

 

Gastronomia

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

 

Lp.

Zakres działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Publikacja danych Koordynatora ds. dostępności powołanego w Urzędzie Miasta Rypin, Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, deklaracji dostępności.

Zamieszczenie danych koordynatora ds. dostępności, planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, deklaracji dostępności na stronie BIP.

marzec 2021.

2.

Dokonanie samooceny możliwości dostosowania pomieszczeń Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, stron www oraz działań informacyjno-komunikacyjnych do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Sporządzenie deklaracji dostępności, zamieszczenie jej na stronie BIP.

marzec 202.

3.

Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności.

Spotkania, rozmowy mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania.

4.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej.

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego, informacyjno-komunikacyjnego i alternatywnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania.

5.

Zapewnienie dostępności alternatywnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie w sposób alternatywny.

Realizacja w całym okresie działania.

6.

Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, zatwierdzenie go i zamieszczenie  na stronie BIP.

do 31 marca 2021.

7.

Prowadzenie działań promujących dostępność.

Spotkania, rozmowy mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania.

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się